เขตการปกครอง (New Thailand GIS Data)

thailand_admin

ดาวน์โหลด kml/kmz:

เขตการปกครอง GIS

กรุงเทพ GIS

Bangkok GIS

Thailand Roads GIS

Thailand Boundary Data

http://gis.mot.go.th/meta_mng/link_kmz.jsp