เขตการปกครอง (New Thailand GIS Data)

thailand_admin

ดาวน์โหลด kml/kmz:

เขตการปกครอง GIS

กรุงเทพ GIS

Bangkok GIS

Thailand Roads GIS

Thailand Boundary Data

http://gis.mot.go.th/meta_mng/link_kmz.jsp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.